KRUNGSRI.COM       TH  | EN    
 
Skip Navigation Linksหน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด
ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
ข้อมูล: อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ชั้น 11 เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร: 0-2296-4949
แฟกซ์: 0-2296-3572
เว็บไซต์: www.krungsriproperty.com
หุ้นที่ออกจำหน่าย ชนิด: สามัญ
หุ้นที่ออกจำหน่าย จำนวน: 270,000,003
สัดส่วนการถือหุ้น:99.99 %

จากที่บริษัทมีพันธะสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความชื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมเป็นภาคีใน "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในประเทศไทยและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของประเทศปราศจากการคอร์รัปชั่นอีกด้วย


  ทรัพย์สินรอการขาย

เว็บไซต์นี้เป็นที่รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรี
อยุธยา จำกัด เป็นจำนวนมากหลายพันรายการ โดยมีทรัพย์สินที่เป็นบ้านเดี่ยว,บ้านแฝด, ทาวเฮ้าส์, คอนโดมิเนี่ยม, อาคารพาณิชย์,
อาคารสำนักงาน และที่ดินเปล่า ฯลฯ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะหาที่อยู่อาศัย, ประกอบการค้า,
สำนักงาน หรือแม้แต่นักลงทุนในธุรกิจต่างๆ เพื่อนำเอาทรัพย์สินต่างๆ เหล่านั้นไปพัฒนาต่อในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และบุคคลที่สนใจทั่วไป เว็บไซต์นี้จึงได้ แยกประเภทของทรัพย์สิน ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าแต่ละประเภท ดังนี้

 

ลูกค้าประเภทที่1
สำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ต้องการหาที่อยู่อาศัย,ร้านค้า,อาคารพาณิชย์,สำนักงาน หรือแม้แต่ที่ดินเปล่าเพื่อ
นำไปปลูกสร้างที่อยู่อาศัยของตนเอง

 

ลูกค้าประเภทที่2
สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการเป็นพิเศษ ที่ต้องการหาที่อยู่อาศัยภายในโครงการจัดสรรต่างๆ

       

ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่างๆ ที่เตรียมไว้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทุกท่าน รวมถึงนักลงทุนที่มีความสนใจไม่มากก็น้อย

จากที่บริษัทมีพันธะสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความชื่อสัตย์จริตอย่างสูงสุด ซึ่งเมื่อเดือน กรกฎาคม 2556 นี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมเป็นภาคีใน "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในประเทศไทยและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของประเทศปราศจากการคอร์รัปชั่นอีกด้วย

       
  งบการเงิน


  ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ (ฉบับย่อ)

บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด ("บริษัท") ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นเกี่ยวกับคุณ (รวมเรียกว่า "ข้อมูล") และมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างดี เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลของคุณตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้จัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อชี้แจงให้คุณได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลของคุณ หรือการโอนข้อมูลดังกล่าวของบริษัท ซึ่งมีใจความสำคัญโดยสังเขป ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา แต่ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว

บริษัทเก็บข้อมูลของคุณประเภทใดบ้าง

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเมื่อคุณและบริษัทได้มีการติดต่อกันไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น เมื่อคุณสมัครขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท หรือเมื่อคุณทำธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท โดยข้อมูลของคุณที่บริษัทจะเก็บรวบรวม ได้แก่

 • ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ หรือข้อมูลที่ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนของคุณ เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ
 • ข้อมูลสถานที่หรือวิธีการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่
 • ข้อมูลการทำงาน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น เงินเดือน หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของคุณ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่บริษัทได้รับจากคุณ เช่น คู่สมรส ผู้ถือบัญชีร่วม หรือผู้ค้ำประกัน
 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามที่ประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

บริษัทเก็บข้อมูลของคุณผ่านช่องทางใดบ้าง

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านช่องทางหลักต่าง ๆ ดังนี้

 • ผ่านสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของกลุ่มกรุงศรี หรือช่องทางการส่งเสริมการขายและการตลาด
 • ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์

ทำไมบริษัทต้องเก็บข้อมูลของคุณ

บริษัทเก็บข้อมูลของคุณเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณ เพื่อการก่อตั้งสิทธิ การใช้สิทธิ การยกข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้อง หรือโดยอาศัยความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น

 • เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการแก่คุณได้ เช่น เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของคุณก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือก่อนการทำธุรกรรมกับบริษัท หรือในการรับเรื่องร้องเรียนจากคุณ
 • เพื่อใช้ในการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์และการติดต่อระหว่างบริษัทกับคุณ เช่น เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์
 • เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ เช่น เพื่อการวิเคราะห์และประเมินความพึงพอใจของคุณที่มีต่อบริการของบริษัท หรือ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด
 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท
 • เพื่อให้บริษัทติดต่อ ประสานงาน ดำเนินธุรกรรมที่มีกับพันธมิตรทางธุรกิจที่คุณสังกัด

ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หากคุณไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการหรือดำเนินการตามที่คุณร้องขอได้

บริษัทเก็บข้อมูลของคุณเป็นระยะเวลาเท่าใด

บริษัทเก็บข้อมูลของคุณตามระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลอดระยะเวลาที่คุณยังคงใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของ บริษัท หรือตลอดระยะเวลาที่คุณยังมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บริษัทเปิดเผยข้อมูลของคุณไปที่ใดบ้าง

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคล/หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของบริษัท ผู้รับจ้างงานช่วงต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ co-brand รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ  
 • หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

สิทธิตามกฎหมายของคุณมีอะไรบ้าง

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บรวมรวบ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
 • สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่คุณเห็นว่าบริษัทมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดยคุณสามารถแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิดังกล่าวได้ที่ DPO.KAMC@krungsri.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเต็มได้ที่

 • ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 • ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจฉบับเต็ม คลิกที่นี่

กรณีมีข้อสงสัย สามารถติดต่อบริษัทผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่
อีเมล: DPO.KAMC@krungsri.com
ที่อยู่: บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด  เลขที่ 1222 ชั้น 11 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์:02-2964100


 

  ประกาศการใช้งานคุกกี้

เว็บไซต์นี้ให้บริการบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่น เช่น Google Analytics เพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

คุกกี้คืออะไร ?

คุกกี้ คือ ข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ต (อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของท่าน) โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ

การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

 • อินเทอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
 • ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
 • วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
 • ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา และ
 • หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

การใช้งานคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง รายการต่อไปนี้

 • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา
 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์
 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงก์ที่ท่านเยี่ยมชม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และ
 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำ ๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้


เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านจะต้องตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน


* ธนาคารฯ/บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทรัพย์สิน โดยทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลและสถาพทรัพย์สินทั้งหมดด้วยตัวเอง ธนาคารฯ/บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ รายละเอียดทรัพย์สินไม่ตรงกับที่แสดงไว้แต่อย่างใด
* ธนาคารฯ/บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการทรัพย์สินที่จะขาย
* อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของบริษัทขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร
ติดต่อเรา
  0 2296 4949 | 0 2296 3658 | 1572 ศูนย์บริการลูกค้า
  property@krungsri.com
   
Copyright © 2010 Bank of Ayudhya Public Company Limited. facebook twitter google youtube instagram